Feel Good, Perform Better!

Privacy Beleid

 
 

UNIT7 ziet toe op de naleving van de Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Dit Privacy beleid geeft een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt door UNIT7, de doeleinden en de grondslag van deze verwerkingen, de bewaartermijnen, het delen van deze gegevens met derden, uw rechten als betrokkene en de maatregelen die de UNIT7 heeft getroffen om die persoonsgegevens te beschermen.

 

Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op de diensten van UNIT7 en op haar website.

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens?

 

UNIT7, Kapellestraat 50, 1602 Vlezenbeek, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat UNIT7 bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Welke gegevens verwerken wij?

 

Gegevens die u zelf hebt verstrekt:

 

Het gaat met name om de volgende gegevens:

 

identificatiegegevens/burgerlijke staat: naam, voornaam, postadres en e-mailadres en telefoongegevens;
gegevens over uw professionele loopbaan: opleidingen, diploma’s, professionele ervaringen (huidige of vorige werkgever, functietitel, datum indiensttreding), curriculum vitae,

motivatiebrief en talenkennis;

gegevens over uw privéleven: geslacht, geboortedatum en -plaats en nationaliteit;

gegevens met betrekking tot uw persoonlijkheid.

 

Voor welke doeleinden en op welke grondslag gebruiken wij uw gegevens?

 

UNIT7 verwerkt uw persoonsgegevens alleen in het kader van het beheer van uw hulp/begeleidingsvraag.

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van uw hulp/begeleidingsvraag maximum één jaar na het laatste contact.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden met niemand gedeeld.

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

 

UNIT7 treft technische en veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om vernietiging, verlies of aantasting, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging, per ongeluk of onrechtmatig, te voorkomen.

 

Wat zijn uw rechten?

 

U kunt op elk ogenblik uw recht op toegang tot de persoonsgegevens die u betreffen, uitoefenen om ze aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen hun verwerking om legitieme redenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

 

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming gebaseerd is, hebt u altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

 

Hebt u vragen of opmerkingen in verband met dit Privacy beleid, of wenst u uw rechten uit te oefenen of de informatie over uw persoon bij te werken, dan kunt u hier contact met ons opnemen via e-mail op het adres sophie@unit7consulting.be